สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0869131544
นายอนุเกียติ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรรณี ปินใจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นายพงค์พิสันต์ ประชุม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายชูศักดิ์ คำแปง
นิติกรชำนาญการ
น.ส.เกศินี เนาว์ชมภู
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.เปรมกมล แสนวงค์คำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฎิบัติงาน
นางสาวลลิตสลา ไชยยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุกิจ ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายเขื่อน เขื่อนคำแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลูกจ้างประจำ)
นายนิมิตร อินสุนา
พนักงานดับเพลิง
นายภูวนัย จันทาพูน
พนักงานดับเพลิง
นายเดี่ยว สีม่วง
พนักงานขับเคลื่อนกลขนาดเบา
นายอาทิตย์ แสนป้อ
พนักงานดับเพลิง
นายนันทชัย จันทาพูน
พนักงานดับเพลิง
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
พนักงานจ้าง
นางสาวนิรมล มูลเมือง
พนักงานจ้าง
นาวสุวราห์ จันทรานนท์
พนักงานจ้าง
นางทองศรี กุสาปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิการ์ จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญธรรม วงค์ษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนสาร ซาวคำเขต
พนักงานจ้างเหมาบริการ