สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไป


ลักษณะภาพดวงตราประจำเทศบาล

เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดย

วงกลมชั้นนอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร

วงกลมชั้นใน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร


- ภาพสัญญลักษณะภายในวงกลมชั้นใน เป็นภาพพระธาตุดอยตุงใต้ภาพมีข้อความว่า ‘’พระธาตุดอยตุง’’


-ระหว่างวงกลมชั้นนอกและวงกลมชั้นใน มีข้อความดังนี้

ตอนบน ‘’เทศบาลตำบลห้วยไคร้’’

ตอนล่าง ‘’จังหวัดเชียงราย’’


ความหมายและความเป็นมาดวงตราประจำเทศบาล

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคาระสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป


ตามประวัติตำนานกล่าวไว้ว่า พระมหากัสสะปะเถระได้อาราธนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า (พระรากขวัญเบื้องซ้าย) ของพระพุทธเจ้า มามอบถวายแด่พระเจ้าอชุตราช เจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ แล้วได้นำขึ้นมาบรรจุไว้ในพระธาตุที่สร้างขึ้น ณ ดอยดินแดง (ดอยตุงปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 1454 ต่อมาอีก 100ปี พระมหาวชิรโพธิเถรได้นำพระบรมสารีริกธาตุ มามอบถวายให้ พระเจ้ามังรายนะธิราช และได้นำขึ้นมาบรรจุไว้ในพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่อีกองค์หนึ่งบนดอยตุง จึงปรากฏเป็นพระธาตุ 2 องค์คู่กันบนดอยตุงตราบปัจจุบัน ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยไคร้ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลห้วยไคร้เดิม ดังนั้นเพื่อความเป็นศิริมงคลได้อัญเชิญ ‘’พระธาตุดอยตุง’’ มาเป็นสัญลักษณ์ดวงตราประจำเทศบาลตำบลห้วยไคร้คำขวัญเทศบาลตำบลห้วยไคร้

ขุนน้ำห้วยไคร้เลื่องลือชื่อ
ผลิตภัณฑ์งานมือเลื่องลือนาม
เขตคามลาวจกราช
นมัสการพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง
ท้องทุ่งกำเนิดสาดเสื่อกก
มรดกลูกหลานชาวล้านนา


วิสัยทัศน์การพัฒนา

ห้วยไคร้น่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการเมืองบนพื้นฐานของคุณธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


2.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

พัฒนาระบบคมนาคมและการจราจรในเขตเทศบาล

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการสาธารณสุข

พัฒนาให้มีการบริการด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ

ส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง

พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

พัฒนางานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Service)

การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ความรู้คู่คุณธรรม

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการบริการ

การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและพัฒนารายได้ของเทศบาล


3. นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนา ของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2550


1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทำการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความสวยงาม เช่น ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อระบายน้ำและประปาของชุมชนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา


2) ด้านการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนร่วมกับสมาชิก อปพร. ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้านดูแลทุกชุมชนในเขตเทศบาล

ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น


3) ด้านการสาธารณสุข

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขาภิบาลอาหารสุขอนามัย ผู้ประกอบการค้าและผู้ประกอบการร้านอาหาร

ส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนขยะให้มีค่าเป็นเงินตรา

ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของเทศบาลแบบบูรณาการ


4) ด้านการศึกษา

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมทางด้านปัญญาแก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต เช่น การกีฬา ดนตรี ฟ้อนรำ งานฝีมือ ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรด้านการศึกษา และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


5) ด้านการเศรษฐกิจและชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน เช่น มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของประชาชนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ประชาชนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยของชุมชน เพื่อชุมชนนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลลงสู่ชุมชนต่อไป รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนในชุมชนในการพัฒนาโดยมีการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว


6) ด้านสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลห้วยไคร้ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเสน่ห์แก่ผู้อาศัยและนักท่องเที่ยว ปรับปรุงขุนน้ำห้วยไคร้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวและชุมชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกาย จัดทำแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จัดทำท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนให้ดูสวยงาม พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ของข้างทางสมกับเป็นประตูไปสู่เมืองเหนือสุดยอดในสยาม


7) ด้านการพัฒนาองค์การ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น

มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน

4. ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2553

คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับประชาคมเมืองเทศบาลจัดประชุม เพื่อ ที่กำหนดประเด็นการพัฒนาเทศบาล ในปี พ.ศ. 2553 โดยให้น้ำหนักที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบาย การบริหารงานของผู้บริหารตามยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการเมืองบนพื้นฐานของคุณธรรม

ร้อยละ 15

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

ร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร้อยละ 15

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

ร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ร้อยละ 15


โดยการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงน้ำหนักในแต่ละยุทธศาสตร์ของโครงการทั้งหมดที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมกำหนดไว้ และข้อคิดเห็นที่เสนอแนะให้เทศบาลเร่งดำเนินการในปี 2553 มีดังนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ดำเนินการโครงการของชุมชนแต่ละชุมชนละ 3 โครงการ

เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คนว่างงาน โดยการอบรม ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

แก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมก่อมลพิษทางอากาศ โดยลดการเผาขยะในเขตเทศบาล

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

มุ่งพัฒนานาบุคลากรของเทศบาลให้มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพงานมากขึ้น