สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยนายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาลและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล รวมทั้งสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้
2. กิจกรรมรับฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
3. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดห้วยไคร้หลวง วัดห้วยไคร้ใหม่ และสำนักงานเทศบาล
4. กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และปลัดเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้
ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” เนื่องด้วย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน
ในบรรดาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาลและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล รวมทั้งสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น