นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 25 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 471 ครั้ง

ปีนี้ : 17,894 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายบุญเชิด ธนัญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศรีธน บุญรอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฐกานต์ ศิริวรวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยไคร้
นางชฎาภรณ์ พากเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวประภาภรณ์ เขื่อนคำแสน
การเงินธุรการ
นายวิชัย นันท์ยอง
คนงานทั่วไป
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางสาวอภิญญา มะเสนา
ผู้ช่วยครู
นางจินตนา จันทาพูน
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวปิยะพร ฐิตะสาร
พี่เลี้ยงเด็ก
นายเสกสรรค์ หล้าหลวง
ยามรักษาการณ์
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
นักการภารโรง
นางนงค์คราญ คำอ้อย
แม่บ้าน