โครงสร้างบุคลากร

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศรีธน บุญรอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฐกานต์ ศิริวรวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางชฎาภรณ์ พากเพียร
ครู
นางสาวอภิญญา มะเสนา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวมิ่งขวัญ จี่ปัน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจินตนา จันทาพูน
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวปิยะพร ฐิตะสาร
พี่เลี้ยงเด็ก
นายวิชัย นันท์ยอง
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
นักการภารโรง
นางนงค์คราญ คำอ้อย
แม่บ้าน
นายเสกสรรค์ หล้าหลวง
ยามรักษาการณ์