โครงสร้างบุคลากร

นายภาณุมาศ งามหนองอ้อ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายณรงค์ วงค์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์แทรกเตอร์ (ลูกจ้างประจำ)
นายเรวัติ จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวกณิการ์ นันตะรัตน์
คนงาน
นายสุพจน์ แสนวงค์คำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมนม มูลเทียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ราชหุ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสายชล เป็งเขียว
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยงค์ ศิริคูณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญศรี พรมลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ