นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นางสุภมาศ จันทาพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายภาณุมาศ งามหนองอ้อ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายดวงคำ แสนป้อ
พนักงานขับรถยนต์ บรรทุกขยะ (ลูกจ้างประจำ)
นายณรงค์ วงค์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์แทรกเตอร์ (ลูกจ้างประจำ)
นายเรวัติ จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นางสาวกณิการ์ นันตะรัตน์
คนงานทั่วไป
นายสุพจน์ แสนวงค์คำ
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเล็ก
นายชูชาติ ราชหุ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสายชล เป็งเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญศรี พรมลิ
พนักงานจ้างเหมา