โครงสร้างบุคลากร

นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิสระพงษ์ พิกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวจันทนา ธิจันทร์เปียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฤทธิไกร มณีรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวัง เขื่อนวัง
คนงาน
นายปรีชา ออนตะไคร้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจีระศักดิ์ คักกันหา
คนงาน