โครงสร้างบุคลากร

นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวมัญจนา ตาดำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวภักนิกา พรมยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวสุภลักษณ์ จันทร์แก้ว
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง
คนงาน
นางสาวพรนภา ใจผูก
คนงาน
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชุดา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ