นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวมัญจนา ตาดำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
นางสาวภักนิกา พรมยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน
นางสาวสุภลักษณ์ จันทร์แก้ว
พนักงานจัดเก็บรายได้
นายพงศ์พันธฺุ์ พุทธิกา
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง
คนงานทั่วไป
นางสาวพรนภา ใจผูก
คนงานทั่วไป
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชุดา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ