นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุเกียติ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพงค์พิสันต์ ประชุม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางพรรณี ปินใจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางรัตติกาล สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายชูศักดิ์ คำแปง
นิติกรปฎิบัติการ
น.ส.เกศินี เนาว์ชมภู
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
น.ส.เปรมกมล แสนวงค์คำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฎิบัติงาน
นายชัยวุฒิ เตชะฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
นายสุกิจ ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายเขื่อน เขื่อนคำแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลูกจ้างประจำ)
นายภูวนัย จันทาพูน
พนักงานดับเพลิง
นายนิมิตร อินสุนา
พนักงานดับเพลิง
นายธนากร ชัยมูล
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ แสนป้อ
พนักงานดับเพลิง
นาวสุวราห์ จันทรานนท์
คนงานทั่วไป
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
คนงานทั่วไป
นางสาวนิรมล มูลเมือง
คนงานทั่วไป
นางทองศรี กุสาปัน
แม่บ้านประจำสำนักงาน
นางกรรณิการ์ จันทาพูน
แม่บ้านประจำสำนักงาน
นายบุญธรรม วงค์ษา
นักการภารโรง