โครงสร้างบุคลากร

นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุเกียติ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพงค์พิสันต์ ประชุม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางพรรณี ปินใจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางรัตติกาล สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายชูศักดิ์ คำแปง
นิติกรชำนาญการ
น.ส.เกศินี เนาว์ชมภู
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.เปรมกมล แสนวงค์คำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฎิบัติงาน
นายชัยวุฒิ เตชะฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุกิจ ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายเขื่อน เขื่อนคำแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลูกจ้างประจำ)
นายภูวนัย จันทาพูน
พนักงานดับเพลิง
นายธนากร ชัยมูล
พนักงานดับเพลิง
นายนิมิตร อินสุนา
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ แสนป้อ
พนักงานดับเพลิง
นาวสุวราห์ จันทรานนท์
คนงาน
นายนันทชัย จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
คนงาน
นางสาวนิรมล มูลเมือง
คนงาน
นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางทองศรี กุสาปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิการ์ จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญธรรม วงค์ษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ