โครงสร้างบุคลากร

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 063 5793458
นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 092 4144942
นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 088 2573267
นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 086 4300255
นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 088 2717939
นายอนุเกียรติ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 086 9124874
พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์โทร 083 2045091
นายอิสระพงษ์ พิกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์โทร 080 9489899