โครงสร้างบุคลากร

ร.ต.ท. เสถียร สุเดชมารค
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 0819931982
นายเรืองรัตน์ อารีย์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 0850388489
ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้
เบอร์โทร 0635793458
นายสมเกษ ชาวคำเขต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0991356161
นายธวัชชัย ออนตะไคร้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0856855850
นางสาวจารุวรรณ ชัยศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0837604094
นายนิคม พงษ์ปวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0991352734
นายวรวิทย์ จันทาพูน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0870266094
นายรัชเดช วิลานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0847067779
นายศักดา ปัญญาทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0876563405
นายสมยศ พรหมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0895542372
นายอินจันทร์ เครือใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0840479771
นายพงศ์พันธุ์ พุทธิกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0866701175