นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 25 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 471 ครั้ง

ปีนี้ : 17,894 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้ 

ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนและกรรมการมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน  จัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากร ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้